Juridische kennisgeving en privacybeleid

 1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website www.rando-canoe-france.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die bij de creatie en de controle van de website betrokken zijn:

Eigenaar: GIE Rivières de France - ZA la tuilière 26340 SAILLANS

E-mailadres: contact@canoe-france.com
Telefoon: neem contact op met een van de dienstverleners op de website

Geregistreerd bij de RCS: Romeinen 385 198 676

Intracommunautair BTW-nummer: FR 23385198676 00038
Verantwoordelijke publicatie: David Marfaing

Host: OVH - 140, Quai du Sartel 59100 ROUBAIX - 0 889 498 765 - Website : www.ovh.com

 

 1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website www.rando-canoe-france.com houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website www.rando-canoe-france.com wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien steeds toegankelijk voor de gebruikers. GIE Rivières de France kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.rando-canoe-france.com wordt regelmatig bijgewerkt door de publicatieverantwoordelijke. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd, maar zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 

 1. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website www.rando-canoe-france.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

GIE Rivières de France spant zich in om de informatie op de website www.rando-canoe-france.com zo nauwkeurig mogelijk te maken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de bijwerking, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die deze informatie verstrekken te wijten zijn.

Alle informatie op de website www.rando-canoe-france.com wordt louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de wwww.rando-canoe-france.com-website niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

 

 1. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een browser die is bijgewerkt volgens de laatste generatie.

 

 1. Intellectuele eigendom en namaak.

GIE Rivières de France is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van GIE Rivières de France.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

 

 1. Beperking van de aansprakelijkheid.

GIE Rivières de France kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht bij toegang tot de website www.rando-canoe-france.com en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit.

GIE Rivières de France kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.rando-canoe-france.com.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. GIE Rivières de France behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze zone geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt GIE Rivières de France zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

 

 1. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de www.rando-canoe-france.com website kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de www.rando-canoe-france.com website, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet protocol (IP) adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt GIE Rivières de France alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de website www.rando-canoe-france.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij/zij deze invoert. De gebruiker van de website www.rando-canoe-france.com wordt vervolgens geïnformeerd of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken. De ontvangers van de gegevens zijn: het personeel van GIE Rivières de France.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd, of door u te richten tot protectiondesdonnees@canoe-france.com of op de pagina Verzoek tot uitvoer of schrapping van persoonsgegevens.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.rando-canoe-france.com wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 1. Hyperlinks en cookies.

De website www.rando-canoe-france.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van GIE Rivières de France zijn opgezet. De GIE Rivières de France beschikt echter niet over de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Het surfen op de www.rando-canoe-france.com website kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Klik hier om cookies te beheren

Weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.rando-canoe-france.com is onderworpen aan het Franse recht. Uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Valence zijn bevoegd.

 

 1. De belangrijkste wetten in kwestie.

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

 

 1. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: "gegevens die in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).